Aktualności

Retencja na Podolanach

18 maja 2021 r. Rada Osiedla Podolany podjęła uchwałę nr XV/70/VI/2021 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom na Podolanach.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Aquanet Retencja, w której kompetencjach leżą aktualnie sprawy retencji:

Przygotowany przez AQUANET S.A., projekt Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie M. Poznania na lata 2021 – 2025, zawiera zadanie pn: „Zlewnia Wierzbaka – system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan”. W ramach ww. zadania przewidziana jest m.in.: budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Straży Ludowej o pojemności ok. 5-6 tys. m2.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania planuje nabycie do zasobu Miasta nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Straży Ludowej (dz. 86, 87, 88) przeznaczonych pod realizację powyższego zbiornika retencyjnego. Wykonanie dokumentacji technicznej dla całego zadania planowane jest w PIGWO na lata 2023-2024 (pod warunkiem nabycia gruntu przez Miasto Poznań), natomiast wszystkie roboty budowlano – montażowe przewiduje się wykonać w latach 2025-2030.

Ponadto w celu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w ramach ww. zadania AQUANET S.A., planuje w kolejnych latach wykonać inwestycje polegające na:

  • rozbudowie zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Homera, zwiększenie pojemności o ok. 3.500 m3
  • odbudowie zbiornika retencyjnego na terenie byłej fabryki domów, pojemność ok. 2.500-3.000m3
  • odbudowie odcinka rowu Wa-10-1 na dł. ok. 300 m poniżej przepustu w ul. Omańkowskiej wraz z rozbudową i przedłużeniem istniejącego przepustu od ul. Omańkowskiej do ul. Obornickiej – odc. ok. 90 m
  • odbudowie odcinka rowu Wa-10-2 na dł. ok. 200m wraz z przebudową 3 przepustów,
  • odbudowie odcinka rowu Wa-10-2-1 na dł. ok 100 m wraz z przebudową 2 szt. przepustów, które w znacznym stopniu zwiększą retencję wód opadowych w zlewni cieku Wierzbak i spowodują ograniczenie liczby podtopień występujących w rejonie Podolan.

Ponadto Spółka AQUANET S.A., wydając opinie i warunki techniczne dla rejonu Podolan w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej informuje inwestorów o przeciążeniu zlewni cieku Wierzbak i braku możliwości bezpośredniego zrzutu wód opadowych do systemu kanalizacyjnego zalecając, aby plan zagospodarowania nowych inwestycji, przewidywał całkowite zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w obrębie nieruchomości, poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających przesączanie tych wód do gruntu (o ile warunki gruntowe na to pozwolą) oraz retencję i wykorzystanie wód deszczowych dla celów gospodarczych (np. podlewania zieleni). W przypadku uzasadnionego braku możliwości odprowadzenia wód do gruntu lub ich innego wykorzystania, wskazujemy konieczność zastosowania pełnej retencji czasowej wód opadowych na terenie nieruchomości, poprzez wybudowanie w ramach wewnętrznej instalacji zbiornika retencyjnego lub kanałów pełniących funkcję retencji. Odprowadzenie wód opadowych z zbiorników retencyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej może nastąpić tylko w porze bezdeszczowej, po obniżeniu się wypełniania wód w kanałach, w ilości określonej w opinii lub warunkach technicznych z zastosowaniem regulatora odpływu. W związku z powyższym, inwestorzy planujący budowę nowych domów, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowo-usługowych zobligowani są do zastosowania się do zapisów wydanych opinii lub warunków technicznych.

Mamy nadzieję, że te plany zostaną zrealizowane, a mieszkańcy będą mogli ze spokojem przyjmować informacje o prognozowanych opadach deszczu.

Skip to content